بسته های پیشنهادی سرویس مرکز تلفن ابری

 • بسته آلفا

  (سالیانه)

 • 10 کاربر
 • سافت فون اختصاصی نواتل
 • داشبورد مدیریتی مرکز تلفن ابری
 • پشتیبانی 24 ساعت
 • 2 گیگ فضای ذخیره ابری
 • 1/890/000 تومان

 • هزینه راه اندازی سرویس
 • 390/000 تومان

 • بسته بتا

  (سالیانه)

 • 20 کاربر
 • سافت فون اختصاصی نواتل
 • داشبورد مدیریتی مرکز تلفن ابری
 • پشتیبانی 24 ساعت
 • 5 گیگ فضای ذخیره ابری
 • 3/190/000 تومان

 • هزینه راه اندازی سرویس
 • 590/000 تومان

 • بسته گاما

  (سالیانه)

 • 30 کاربر
 • سافت فون اختصاصی نواتل
 • داشبورد مدیریتی مرکز تلفن ابری
 • پشتیبانی 24 ساعت
 • 10 گیگ فضای ذخیره ابری
 • 4/390/000 تومان

 • هزینه راه اندازی سرویس
 • 790/000 تومان

امکان اتصال مرکز تلفن ابری نواتل به سی ار آم و پرتال سازمانی شرکت ها
هزینه اتصال مرکز تلفن ابری نواتل به سی آر ام سالیانه
1/500/000 ﺗﻮﻣﺎن
سرویس وب چت با امکان دریافت پیام در اپلیکیشن اختصاصی نواتل
هزینه سرویس وب چت نواتل سالیانه
1/990/000 1/393/000 ﺗﻮﻣﺎن
off
مناسب برای اشخاص (اینمادی)
 • هزینه شماره

  (بسته به انتخاب شماره متفاوت است.)

 • هزینه کانال 100/000 تومان
 • هزینه راه اندازی 190/000 تومان

 • اشتراک سالانه 250/000 تومان

mobile
خرید شماره از 100,000 تومان
خرید کانال 100,000 تومان

* قیمت ها بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و تعرفه اپراتورها در هر سال به روز رسانی می شوند.

* قیمت ها بدون احتساب %9 مالیات میباشند.

نوع تماس نواتل مخابرات
تماس با شماره ثابت داخل استان 4 4.5
تماس با شماره ثابت خارج استان 30 33
تماس با همراه 55 62.5

مشاوره و دموی رایگان

ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎﻗﯿﻢ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤک کنیم. ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺗﻤﺎﺳﺘﺎن را ﺛﺒت ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس بگیرند.

*
*