نواتل، پلی مطمئن و کارا میان شما و مشتریان

نواتل، پلی مطمئن و کارا میان شما و مشتریان

کسب و کارهای شخصی

با داشتن یک شماره شخصی ابری در کنار اپلیکیشن اختصاصی نواتل، می توانید ارتباط حرفه ای با مشتریان در هر زمان و مکان را تجربه نمایید.

دایورت خطوط

دایورت خطوط

هرتعداد خط دلخواه خود را می توانید بر روی خطوط تلفن اینترنتی نواتل دایورت کنید تا یکپارچه سازی ورودی های تماس شما به بهترین شکل انجام شود.

دریافت تماس در هر شرایطی

دریافت تماس در هر شرایطی

در هرموقعیت جغرافیایی با هر نوع اینترنتی که استفاده می کنید می توانید تمام تماس های ورودی و خروجی کسب و کار خود را برقرار کنید.

کاهش هزینه ها

کاهش هزینه ها

مرکز تلفن اینترنتی نواتل با استفاده از فناوری رایانش ابری تا %90 در راه اندازی مرکز تلفن، %60 در نگهداری سرویس و تا %30 در هزینه مکالمات صرفه جویی ایجاد می نماید.

 اینماد

اینماد

تلفن اینترنتی نواتل با قابلیت ثبت در اینماد، مورد اعتماد صاحبان کسب و کارهای الکترونیک آنلاین بوده است که از خطوط تلفن ابری برای ثبت کسب و کار خود در سامانه اینماد استفاده کرده اند.

مالکیت دائمی خطوط

مالکیت دائمی خطوط

سرویس نواتل با داشتن مالکیت دائمی خطوط تلفن اینترنتی خیالتان را برای ارتباط بلند مدت با مشتریان راحت می کند.

مشاوره و دموی رایگان

ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎﻗﯿﻢ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤک کنیم. ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺗﻤﺎﺳﺘﺎن را ﺛﺒت ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس بگیرند.

*
*